با شکرگزاری نعمت های شما افزون می شود و جذب نعمات الهی برای شما بیشتر خواهد شد؛ کلیپ معیارهای شکرگزاری برای موفقیت و انگیزش بیشتر در زندگی