سکانسی از فیلم خواب سفید، ببین معصومه خانوم،تنهایی خیلی سخته…