برای هدیه دادن می تونید از این آموزش کاردستی جعبه با مقوا که قفل هم دارد استفاده کنید