کلیپ ترفند هنگامی که کلیدتان در قفل درب می شکند با چسب حرارتی می توانید آن را خارج کنید