از بچگی موقع دل درد بهمون عرق نعنا میدادن! اینکه نعنا چه خواصی داره و برای چه بیماری هایی آب روی آتیشه رو خانم دکتر محبوبه ابریشم کار بهمون گفتن.