محمدرضا گرایی اجازه نداد کشتی گیر جمهوری آذربایجان خودشو پیدا کنه.