امام خمینی (ره): وقتی احساس شد که اینها یک اتحادی با منافقینی که جوانان ما را سر بریدند و با گروه های منحرف دیگر دست به دست هم داده بودند برای اینکه کشور را به تباهی بکشند، من قبلا هم گفته بودم که اگر من احساس خطر بکنم آن چیزی که به شما داده بودم پس می گیرم.