کلیپ کوتاه سخنرانی علی اکبر رائفی پور در مورد نقش و جایگاه پول در اقتصاد جهانی.