کلیپ دلنشین از استاد انوشه استاد دانشگاه درباره نذرهای زیبایی که هر انسان می تواند انجام دهد.