یه پارچه بود که شیک بود، روش گلای کوچیک بود، مامانم اونو خرید، با قیچی قچ قچ برید، همچین و همچونش کرد،کوک زد و پرچینش کرد؛ ویدئوی کودکانه شعرخوانی پارچه شیک