خبر خوب اینکه براساس نظرسنجی‌ها در کشورهای مختلف شک و تردید مخالفین واکسن کرونا کم شده، به عنوان مثال در کشور آلمان آمار ۵۰ درصدی مخالفین به ۱۶ درصد رسیده است.