فریاد امیر حسین زارع پس از قهرمانی جهان و بعد از کشتی نفس گیر با حریف گرجی؛ یا امام رضا (ع) نوکرتم.