پاسخگو نبودن هیچ یک از متولیان ارتباطات کشور درخصوص اختلالاتی که روزهای اخیر ایجاد شده می‌تواند مردم را نسبت به سیاست‌گذاران بدبین کند.