یکی از معضلات دانش آموزان عدم درک مفهوم فشار اسمزی در پایه دهم است مفهومی که هم در مباحث جانوری و هم در مبحث گیاهی کاربرد زیادی داره سعی کردیم با انیمیشن این قسمت رو قابل فهم کنیم که در حافظه بلندمتتون موندگار بشه.