دامن آلوده و بار گناه آورده ام؛ گرچه آهی در بساتم نیست آه آورده ام؛ هرکه بودم هرکه هستم بر کسی مربوط نیست؛ بر امام مهربان خود پناه آورده ام.