تو که دیگه کاری بجز کرم نداری؛ چجوری قبول کنم که حرم نداری.