سند زده ام یک جا همه را، حرمت چشمان تو، مهر و موم شده به آتش سیگار متبرک ملعون، که می ترکاند یکی یکی حفره های ریه هایم را، تا شمارش معکوس آغاز شده باشد؛ کلیپ دکلمه شعر عاشقانه از مرحوم حسین پناهی