فریاد امیرحسین زارع پس از قهرمانی: یا امام رضا علیه السلام نوکرتم.