کلیپ کوتاه استوری اینستاگرام پیروزی حسن یزدانی بر دیوید تیلور آمریکایی.