اینا که اسم بردی همه مثل پسرمن؛ ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن؛ حالا تیکه میندازن واسه ما شا غلام شدن ...