رهبر انقلاب: این‌قدر هم چیز نیستند که این را نفهمند!