روایتی ماجرای دعوای بنزینی مردم و دولت در لندن و کمبود سوخت.