چرا هننوز درصد قابل توجهی از مردم میلی به واکسن ندارند؟ پاسخ این مسئله در کشورهای مختف متفاوت است.