‌‌از بتان آن طلب ار حسن‌ شناسی ای دل، این کسی گفت که در علم نظر بینا بود؛ کلیپی از برنامه کتاب باز سروش صحبت و خانم دکتر سوگل مشایخی