کلیپی از رشادت خانمی بنام فرنگیس که خاطره کشتن یک سرباز بعثی و به اسارت سربازی دیگر را در کارنامه خود دارد.