ندارم آروم که اربعین شد خبر داری که عاشقت خونه‌نشین شد.