تولونه ی کلاغه، همون کلاغه که لونش تو باغه، اون گل سر، روی موهای من بود، خوشش اومد ازش کلاغ حسود، تا از موهام شل شد و پایین افتاد، کلاغه برداشت و پرید مثل باد؛ شعر کودکانه و زیبای «گل سر طلاییم»