و تو را که برای تمام عصرهای دلگیر جمعه من به تنهایی دلیل خوب ماندنی؛ ویدئوی عاشقانه پاییزی