پاییز اگر چه سیلی‌ اش سنگین است، تا عشق تو هست زندگی شیرین است؛ وضعیت واتساپ یا استوری اینستاگرام فصل پاییز