علامه حسن زاده آملی: گوش‌ تان به دهان رهبری باشد چون ایشان گوششان به دهان حضرت خاتم انبیاست است. کلیپی کوتاه از صدای علامه ذوفنون مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ