این یکی از کارای جذابیه که با اینشات میشه انجام داد درست کردن استاپ موشن با برنامه کاربردی اینشات