اونها که تحت تاثیر سی ان ان و خبرگزاریهای دیگر امریکا هستند نمی تونند درک کنند که چرا ما برای امام حسین (ع) به عراق که امنیت درستی هم ندارد می آییم.