سوپرگل مهدی طارمی از وسط زمین برای پورتو در دقیقه نهم بازی.