برخی کارهای نیک و صفات خوب انسان زمینه ساز توفیق در انسان میشه.