مجموعه فیلم های کوتاه اینجا خانواده زندگی می کند قسمت دهم کنترل.