شهید محمدمهدی انصاری: به فکر خانواده های شهدا و ولایت فقیه باشید.