خاطره ای از شهید محمد طرحچی بنیان گذار پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد.