در چه مواردی نماز آیات واجب می شود و احکام آن چطور هست.