نقل جریان عمل درس آموز آسید مهدی قوام در مواجهه با یک دزد که به خانه اش آمده بود.