طبق گزارشی که از نتایج ایمنی واکسن برکت در سایت biorxiv.org منتشر شده ایمنی زایی این واکسن بالای 90 درصد است.