منتقدین واکسیناسیون نه تنها با واکسن های خارجی مخالفند بلکه واکسن داخلی را هم توطئه می دانند.