این هم یه روش کور کردن هست برای بافتهایی که دوست نداریم کشبافت و یا رکن ببافیم ،این روش کور کردن به لبه بافت حجم میده و دیگه لبه بافت مون لوله نمیشه