آموزش خیاطی دوخت مچ سرعتی توسط خانم بزرگی در بخش خیاطی برنامه سیمای خانواده شبکه یک سیما.