نقل ماجرای پیرزن بنی اسرائیل که توسط پیامبر به اصحاب گفته شد.