صلی الله علیک ذکر شهادت من؛ من تا روز قیامت دلبسته حسینم؛ اربعین بمیرم انشاء الله.