سکانسی از سریال خاتون که به استعمارگری کشورهای اروپایی علیه ایران می پردازد.