سخنان کوتاه استاد شهید مرتضی مطهری در مورد باطنهای وحشتناکی که در قیامت ظاهر می شوند.