آموزش بافت خوشگل، ریتمشو کند کردم که خوب یاد بگیرید .