شهید مرتضی مطهری: می گویند برو مکه زیارت زنده شو برو زیارت قبر رسول اکرم نیرو بگیر محبت پیدا کن ...