تو مسیر زندگی وقتی گرفتاری رفیق؛ حتی وقتی نمک سفرت و کم داری رفیق؛ به غریبه رو نزن خودتو خراب نکن؛ تا قیامت به کسی بجز حسین حساب نکن...